Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o., IČO: 35775777 so sídlom Varšavská 29, 831 03, Bratislava (ďalej len: „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu sú

 3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

 4. Správca nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovania osobných údajov

 • Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR. (ďalej len “Plnenie zmluvy”) - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzavretím zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov.

 • oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR

 • Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

III. Účel spracovania, kategórie a zdroje osobných údajov

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky alebo odpoveď na dopyt zaslanú cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov kontaktné a identifikačné údaje klientov Kontaktný formulár, objednávka zaisťujúce služby prevádzkovania webu/e-shopu, subdodávatelia
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov*) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok Mailingové služby
Oprávnený záujem Bežná analýza návštevnosti a prevencia podvodov a útokov na server Pseudoanonymizované identifikátory registrovaných užívateľov ako UserID, IP adresy Registrácia a vytvorenie anonymizovaného ID užívateľa, zobrazenie stránky s chybou Služby pre sledovanie pohybu používateľa na webe

* Priamy marketing (oprávnený záujem)

 • Pokiaľ sa stanete našimi zákazníkmi tak súčasťou spracovania osobných údajov môže byť aj zasielanie newslettera a obchodných oznámení za účelom priameho marketingu. Tie budú obsahovať najmä špeciálne akcie a zľavy.

 • Obchodné oznámenie priameho marketingu budeme posielať iba v primeranej miere (obvykle 1x mesačne, maximálne 3x mesačne) a iba ak sa budeme oprávnene domnievať, že by vás ponuka mohla zaujímať.

 • Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí kliknúť na odhlasovací odkaz v obdržanom obchodnom oznámení alebo nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na adresu, z ktorej ste od nás dostali obchodné oznámenie.

IV. Čas uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

  • V prípade dopytu osobné údaje obsiahnuté vo formulári spravujeme iba za účelom odpovede alebo vybavenie vášho dotazu či dopytu /len počas rokovaní o uzavretí zmluvy/ najdlhšie 1 rok od vášho dopytu, ak neudelíte súhlas na ďalšie spracovanie.

  • V prípade objednávky po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov. (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

  • po dobu, než je vyjadrený nesúhlas so spracovaním osobných údajov na účely priameho marketingu /odhlásenie z newslettera/

 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

  • zaisťujúce služby prevádzkovania webu/e-shopu (Alexander Zlesák, DiS. - AZ Computers, IČO 70163278) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním webu/eshopu

  • Osobné údaje Subjektu údajov môžu byť pre účely riadneho plnenia zmluvy poskytnuté poskytovateľovi doručovacích služieb, a ďalej osobám, ktoré správcovia poskytujú právne, účtovné a IT služby v záujme zabezpečenie riadneho plnenia povinností ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje dotknutej osoby do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným, než vyššie uvedeným tretím osobám.

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

  • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

  • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,

  • právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

  • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

  • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

 2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírusový program, zálohovanie, uzamykanie.

 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára alebo dopytu z internetového dopytového formuláre potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.

 2. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.


Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 22.2.2024.

Český výrobca

Expresné dodacie lehoty

Záručný a pozáručný servis

Profesionálne poradenstvo

Pavliš a Hartmann Slovakia s.r.o.

Varšavská 29 (mapa)
831 03 Bratislava
Slovenská republika

+421 244 883 883

Sme na sociálnych sieťach


© 2024 Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. /  Admin /  Cookies /  Ochrana OÚ

Eshop bol vytvorený a marketing poskytuje AZC

Váš prehliadač (Internet Explorer) je zastaraný.

Pre systém Windows už nevydáva žiadne aktualizácie. Stiahnite si jeden z týchto aktuálnych, bezplatných a vynikajúcich prehliadačov: